جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1439903 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1439907 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1439920 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1439924 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1439930 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1439933 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1439938 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1439978 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1439985 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1439986 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1439987 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440010 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440019 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440086 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1440323 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440325 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440455 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440472 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440472 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440483 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1440483 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440487 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440495 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440503 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1440509 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440513 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440524 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440537 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440565 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1440638 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440640 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440646 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440646 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440646 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440646 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440646 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440647 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440647 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440647 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440647 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440647 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440653 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440656 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440656 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440658 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440661 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440669 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440670 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440673 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440673 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440674 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440674 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440674 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440674 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440675 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440676 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440677 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440677 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440679 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440681 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440687 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1440687 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440687 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1440799 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440816 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440816 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440816 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440816 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440816 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440974 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1441059 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441059 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441059 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441060 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441063 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 845274 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439870 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1439871 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1439873 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1439875 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439875 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1439875 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439876 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1439876 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1439877 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1439879 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1439880 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439881 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439881 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1439883 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1439888 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439889 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1439895 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1439898 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1439913 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439991 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1440005 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440009 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440015 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440016 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1440018 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440023 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440023 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440026 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440031 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440038 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440039 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1440042 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440203 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1440203 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440206 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1440207 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1440237 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440256 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1440264 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440305 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1440316 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1440331 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440331 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440331 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440331 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440331 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440332 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440333 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440334 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440334 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440334 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440334 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440334 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440335 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1440344 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1440431 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440493 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440494 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440494 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440494 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440494 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440641 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1440654 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1440660 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1440664 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1440668 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1440673 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440683 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440686 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440687 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1440811 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1440819 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1441015 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1441019 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1441022 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1439869 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1439875 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1439876 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1439878 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1439888 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439894 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439901 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439901 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439901 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439908 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439919 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439919 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439944 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439944 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439944 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439947 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439949 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439949 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439953 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439955 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439960 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439962 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1439972 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439992 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1439995 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440002 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440008 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440014 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440103 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1440103 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1440206 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1440206 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440206 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1440324 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440485 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440537 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440541 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440601 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440603 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440605 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440608 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440610 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440612 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440614 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440615 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440618 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440619 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440621 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440627 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440645 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440648 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440650 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440677 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1440677 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440677 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1440680 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440683 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440777 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440777 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1440784 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1440785 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440793 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440803 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440815 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440823 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440834 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1440834 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1440948 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1440954 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1440988 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1440991 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1440993 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1441000 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1441029 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1441033 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1441039 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1441080 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1441080 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441080 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1441088 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441088 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1441088 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1441098 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1441098 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441108 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1441108 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1441108 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441153 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441177 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441178 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441200 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441200 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1441200 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1441200 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441211 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441211 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441212 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441213 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441213 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1441213 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام