جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1385943 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1385948 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1385961 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1385965 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1385971 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1385974 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1385978 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1386019 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386025 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386027 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386028 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386051 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386059 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386127 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1386363 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386366 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386496 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386513 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386513 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386523 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1386524 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386528 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386536 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386544 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1386550 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386554 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386564 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386578 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386606 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1386679 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386687 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386694 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386697 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386697 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386699 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386702 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386710 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386710 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386711 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386711 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386711 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386711 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386711 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386714 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386714 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386715 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386715 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386715 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386715 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386716 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386716 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386717 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386717 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386720 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386721 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386722 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386726 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386728 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1386728 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386728 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1386840 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386856 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386856 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386856 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386857 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386857 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387015 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387100 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387104 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 791315 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385911 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1385911 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1385914 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1385916 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385916 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1385916 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385917 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1385917 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1385918 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1385920 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1385921 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385921 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385922 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1385924 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1385929 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385930 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1385936 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1385939 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1385954 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386032 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1386045 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386050 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386055 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386057 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1386059 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386064 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386064 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386067 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386072 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386079 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386080 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1386082 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386243 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1386244 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386246 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1386247 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1386277 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386297 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1386304 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386345 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1386356 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386372 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386373 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386374 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386375 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386375 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386375 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1386385 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1386472 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386534 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386534 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386534 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386535 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386535 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386681 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1386695 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1386701 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1386705 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1386709 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1386713 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386724 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386727 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386728 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1386851 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1386860 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1387056 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1387060 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1387062 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1385909 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1385916 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1385916 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1385918 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1385929 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385935 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385942 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385942 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385942 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385949 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385959 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385960 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385984 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385984 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385985 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385987 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385989 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385989 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385994 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1385996 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386000 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386003 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386013 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386033 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386036 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386043 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386049 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386054 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386143 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1386143 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1386246 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1386247 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386247 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1386365 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386526 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386578 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386582 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386642 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386644 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386646 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386648 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386651 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386652 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386655 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386656 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386658 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386660 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386662 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386668 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386686 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386688 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386691 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386718 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1386718 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386718 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1386720 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386724 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386817 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386818 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1386825 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1386826 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386834 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386844 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386856 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386863 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386875 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1386875 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1386989 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1386994 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387029 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387032 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387034 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387041 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387070 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387074 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387080 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1387121 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1387121 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387121 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1387129 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387129 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1387129 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1387139 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1387139 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387148 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1387149 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1387149 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387194 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387218 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387218 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387241 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387241 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1387241 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1387241 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387251 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387252 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387252 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387253 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387253 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1387254 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام