جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1004130 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004134 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004148 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1004151 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1004157 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1004160 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004165 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1004205 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004212 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004214 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004214 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004237 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004246 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004314 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1004550 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004552 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004682 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004699 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004699 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004710 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1004710 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004714 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004723 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004730 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1004736 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004741 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004751 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004764 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004793 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1004865 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004867 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004873 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004873 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004874 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004880 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004884 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004884 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004885 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004889 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004897 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004901 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004902 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004903 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004904 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004904 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004906 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004908 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004913 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004913 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004914 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1004914 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004914 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1005027 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005043 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005043 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005043 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005043 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005043 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005201 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1005286 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005287 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005290 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 409501 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004097 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004098 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004101 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1004102 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004102 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004102 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004103 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004104 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1004105 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004107 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1004107 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004108 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004108 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1004111 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1004115 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004116 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004122 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1004125 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1004140 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004218 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1004232 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004236 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004242 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004243 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004245 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004250 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004250 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004253 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004259 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004265 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004266 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1004269 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004430 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1004430 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004433 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1004434 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1004464 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004483 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004491 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004532 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004543 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1004558 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004558 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004558 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004558 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004558 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004559 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004560 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004561 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004562 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004571 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1004658 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004721 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004721 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004721 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004721 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004721 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004868 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004881 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004887 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004891 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004895 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1004900 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004910 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1004913 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004913 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004913 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004914 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004914 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004914 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1005038 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1005046 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1005242 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1005246 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1005249 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1004096 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1004103 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1004103 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1004105 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1004116 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004121 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004128 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004128 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004128 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004135 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004146 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004146 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004171 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004171 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004171 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004174 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004176 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004176 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004180 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004182 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004187 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004190 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004219 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004223 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004230 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004235 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004241 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004330 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1004330 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1004433 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1004433 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004434 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1004551 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004712 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1004765 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004768 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004828 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004830 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004832 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004835 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004837 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004839 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004841 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004843 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004845 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004846 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004848 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004854 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004872 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004875 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004877 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004904 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1004904 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004905 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1004907 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1004910 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005004 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005004 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1005011 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1005013 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005020 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005030 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005042 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005050 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005061 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005062 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005175 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1005181 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005215 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005218 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005220 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005228 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005256 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005260 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005266 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1005307 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1005307 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005307 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005315 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005315 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1005315 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005325 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005325 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005335 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005335 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1005335 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005381 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005405 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005405 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005427 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005427 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1005427 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1005427 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005438 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005439 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005439 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005440 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005440 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1005440 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام