جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 742698 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 742702 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 742715 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 742719 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 742725 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 742728 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 742732 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 742773 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 742780 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 742781 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 742782 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 742805 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 742813 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 742881 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 743117 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 743120 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 743250 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743267 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743267 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743277 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 743278 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743282 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743290 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743298 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 743304 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743308 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743318 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 743332 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743360 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 743433 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743441 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743448 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743451 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743451 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743453 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743456 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743464 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743464 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743465 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743465 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743465 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743465 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743465 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743468 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743468 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743469 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743469 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743469 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743469 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743470 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743471 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743471 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743471 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743474 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743475 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743476 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743482 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 743482 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743482 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 743594 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 743610 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743610 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743611 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743611 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743611 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743769 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743854 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743858 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 148069 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 742665 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 742666 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 742668 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 742670 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 742670 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 742670 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742671 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 742671 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 742672 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 742674 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 742675 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 742676 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742676 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 742678 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 742683 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742684 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 742690 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 742693 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 742708 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742786 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 742799 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 742804 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742809 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742811 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 742813 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742818 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742818 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742821 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742826 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742833 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742834 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 742836 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 742997 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 742998 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743000 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 743001 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 743031 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 743051 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 743059 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 743099 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 743110 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743126 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743127 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743128 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743129 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743129 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743129 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743129 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743139 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 743226 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743288 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743288 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743289 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743289 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743289 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743435 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 743449 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 743455 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 743459 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 743463 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 743467 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743478 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 743481 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743481 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743482 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 743605 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 743614 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 743810 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 743814 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 743816 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 742663 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 742670 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 742670 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 742672 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 742683 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742689 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742696 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742696 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742696 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742703 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742713 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742714 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742738 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742738 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742739 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742741 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742744 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 742744 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 742748 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742750 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 742754 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 742757 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 742767 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 742787 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 742790 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 742797 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 742803 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 742808 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 742897 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 742897 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 743000 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 743001 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743001 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 743119 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743280 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743332 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 743336 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 743396 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743398 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743400 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743402 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743405 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743406 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743409 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743410 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743412 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743414 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743416 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743422 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743440 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743442 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743445 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743472 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 743472 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 743472 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 743474 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 743478 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 743572 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743572 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 743579 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 743580 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743588 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743598 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743610 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743617 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743629 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743629 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743743 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 743748 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743783 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743786 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743788 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743795 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743824 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743828 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743834 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 743875 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743875 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743875 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743883 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743883 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743883 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743893 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743893 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743948 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743972 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743972 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743995 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 743995 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 743995 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 743995 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744005 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744006 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744006 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744007 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744008 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 744008 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام