جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1087605 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087610 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087623 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1087627 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1087633 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1087635 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087640 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1087681 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087687 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087689 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087690 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087712 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087721 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087789 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1088025 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088028 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088157 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088175 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088175 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088185 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088186 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088190 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088198 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088206 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088211 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088216 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088226 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088240 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088268 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1088341 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088349 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088356 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088359 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088359 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088361 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088364 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088372 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088372 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088372 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088372 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088372 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088373 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088373 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088376 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088376 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088377 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088377 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088377 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088377 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088378 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088378 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088379 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088379 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088382 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088383 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088384 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088388 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1088390 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088390 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1088502 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088518 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088518 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088518 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088518 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088519 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088677 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088762 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088766 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 492977 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087573 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1087573 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1087576 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1087577 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087577 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1087578 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087579 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1087579 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1087580 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1087582 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1087583 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087583 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087584 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1087586 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1087591 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087591 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1087598 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1087601 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1087616 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087694 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1087707 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087712 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087717 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087719 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1087721 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087726 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087726 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087729 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087734 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087741 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087742 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1087744 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087905 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1087905 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087908 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1087909 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1087939 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1087959 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1087966 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088007 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1088018 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088034 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088035 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088036 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088037 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088037 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088037 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088047 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088134 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088196 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088196 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088196 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088197 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088197 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088343 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1088357 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1088363 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1088366 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1088371 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1088375 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088386 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088389 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088390 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1088513 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1088522 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1088718 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088721 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1088724 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1087571 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1087578 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1087578 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1087580 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1087591 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087597 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087604 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087604 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087604 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087611 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087621 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087622 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087646 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087646 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087647 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087649 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087651 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087651 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087656 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087658 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087662 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087665 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087675 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087695 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087698 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087705 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087711 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087716 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1087805 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1087805 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1087908 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1087908 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1087909 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1088027 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088188 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088240 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088244 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088304 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088306 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088307 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088310 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088313 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088314 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088316 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088318 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088320 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088322 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088324 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088330 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088347 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088350 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088353 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088380 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1088380 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088380 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1088382 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088386 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088479 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088480 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1088487 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1088488 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088496 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088506 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088518 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088525 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088537 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088537 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088651 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1088656 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088691 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088694 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088696 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088703 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088732 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088736 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088742 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1088783 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088783 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088783 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088791 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088791 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088791 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088801 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088801 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088810 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088811 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088811 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088856 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088880 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088880 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088903 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1088903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1088903 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088913 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088914 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088914 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088915 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088915 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1088916 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام