جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1267142 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267147 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267160 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1267164 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1267170 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1267173 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267177 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1267218 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267224 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267226 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267227 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267250 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267258 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267326 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1267562 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267565 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267695 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267712 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267712 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267722 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1267723 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267727 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267735 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267743 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1267749 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267753 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267763 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267777 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267805 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1267878 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267886 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267893 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267896 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267896 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267898 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267901 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267909 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267909 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267910 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267910 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267910 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267910 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267910 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267913 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267913 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267914 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267914 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267914 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267914 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267915 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267915 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267916 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267916 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267919 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267920 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267921 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267925 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267927 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1267927 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267927 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1268039 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268055 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268055 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268055 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268056 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268056 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268214 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268299 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268303 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 672514 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267110 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267110 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267113 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1267115 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267115 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267115 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267116 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267116 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1267117 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267119 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1267120 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267120 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267121 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1267123 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1267128 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267129 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267135 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1267138 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1267153 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267231 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1267244 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267249 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267254 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267256 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267258 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267263 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267263 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267266 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267271 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267278 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267279 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1267281 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267442 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1267443 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267445 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1267446 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1267476 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267496 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267503 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267544 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267555 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267571 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267572 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267573 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267574 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267574 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267574 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267584 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1267671 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267733 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267733 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267733 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267734 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267734 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267880 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267894 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267900 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267904 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267908 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1267912 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267923 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267926 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267927 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1268050 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1268059 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1268255 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1268259 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1268261 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1267108 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1267115 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1267115 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1267117 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1267128 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267134 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267141 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267141 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267141 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267148 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267158 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267159 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267183 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267183 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267184 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267186 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267188 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267188 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267193 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267195 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267199 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267202 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267212 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267232 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267235 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267242 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267248 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267253 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267342 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1267342 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1267445 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1267446 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267446 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1267564 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267725 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1267777 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267781 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267841 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267843 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267845 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267847 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267850 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267851 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267854 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267855 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267857 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267859 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267861 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267867 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267885 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267887 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267890 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267917 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1267917 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267917 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1267919 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1267923 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268016 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268017 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1268024 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1268025 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268033 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268043 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268055 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268062 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268074 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268074 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268188 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1268193 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268228 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268231 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268233 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268240 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268269 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268273 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268279 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1268320 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1268320 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268320 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268328 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268328 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1268328 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268338 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268338 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268347 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268348 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1268348 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268393 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268417 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268417 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268440 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268440 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1268440 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1268440 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268450 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268451 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268451 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268452 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268452 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1268453 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام