جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 822022 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 822027 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 822040 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 822044 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 822049 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 822052 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822057 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 822097 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 822104 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 822106 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822106 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822129 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 822138 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 822206 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 822442 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 822445 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 822574 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822591 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822592 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822602 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 822602 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822606 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822615 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822623 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 822628 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822633 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822643 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 822657 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822685 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 822757 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822759 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822766 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822772 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822776 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822776 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822777 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822781 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822789 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822793 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822795 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822795 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822796 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822796 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822799 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822800 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822805 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822805 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 822806 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 822919 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 822935 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822935 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822935 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822935 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822936 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823094 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823179 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823182 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 227393 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 821990 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 821990 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 821993 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 821994 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 821994 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 821994 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 821995 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 821996 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 821997 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 821999 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 821999 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 822000 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822001 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 822003 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 822007 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822008 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 822014 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 822017 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 822032 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822111 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 822124 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 822128 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822134 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822135 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 822137 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822143 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822143 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822146 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822151 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822157 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822159 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 822161 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 822322 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 822322 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822325 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 822326 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 822356 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 822376 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 822383 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 822424 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 822435 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 822450 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822450 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822450 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822450 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822450 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822451 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822452 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822453 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822454 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822464 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 822551 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822613 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822613 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822613 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822613 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822613 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822760 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 822773 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 822779 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 822783 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 822787 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 822792 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822802 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822806 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 822930 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 822939 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 823134 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 823138 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 823141 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 821988 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 821995 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 821995 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 821997 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 822008 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822014 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822020 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822020 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822020 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822027 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822038 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822038 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822063 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822063 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822063 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822066 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822068 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822068 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822073 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822075 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822079 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822082 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822091 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822111 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 822115 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 822122 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 822128 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 822133 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822222 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 822222 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 822325 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 822325 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822326 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 822444 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822604 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822657 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822660 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822721 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822723 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822724 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822727 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822729 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822731 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822733 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822735 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822737 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822739 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822740 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822746 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822764 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822767 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822769 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822796 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 822796 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 822797 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 822799 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822802 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 822896 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822896 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 822903 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 822905 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822912 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822922 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822934 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822942 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 822954 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 822954 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823068 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 823073 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823107 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823110 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823112 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823120 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823148 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823152 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823159 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 823199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 823199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823207 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823207 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 823207 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823217 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823217 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823227 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823227 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 823227 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823273 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823297 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823297 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823319 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823319 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 823319 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 823319 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823330 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823331 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823331 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823332 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823332 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 823332 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام