جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 915268 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 915272 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 915285 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 915289 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 915295 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 915298 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915302 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 915343 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 915349 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 915351 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915352 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915375 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 915383 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 915451 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 915687 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 915690 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 915820 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915837 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915837 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915847 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 915848 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915852 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915860 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915868 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 915874 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915878 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915888 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 915902 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915930 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 916003 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916011 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916018 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916021 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916021 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916023 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916026 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916034 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916034 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916035 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916035 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916035 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916035 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916035 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916038 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916038 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916039 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916039 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916039 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916039 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916040 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916040 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916041 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916041 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916044 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916045 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916046 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916050 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916051 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916052 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 916052 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916052 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 916164 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 916180 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916180 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916180 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916181 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916181 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916339 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916424 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916428 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 320639 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 915235 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915235 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 915238 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 915240 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 915240 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 915240 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915241 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915241 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 915242 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 915244 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 915245 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 915245 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915246 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 915248 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 915253 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915254 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 915260 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 915263 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 915278 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915356 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 915369 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 915374 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915379 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915381 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915383 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915388 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915388 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915391 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915396 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915403 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915404 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 915406 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 915567 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 915568 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915570 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 915571 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 915601 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 915621 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915628 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 915669 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915680 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915696 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915697 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915698 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915699 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915699 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915699 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915699 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915709 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 915796 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915858 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915858 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915859 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915859 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915859 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916005 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 916019 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 916025 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 916029 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 916033 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 916037 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916048 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 916051 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916051 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916051 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916051 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916051 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916052 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 916175 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 916184 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 916380 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 916384 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 916386 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 915233 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 915240 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 915240 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 915242 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 915253 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915259 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915266 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915266 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915266 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915273 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915283 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915284 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915308 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915308 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915309 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915311 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915314 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915314 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915318 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915320 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915324 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915327 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915337 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 915357 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 915360 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 915367 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 915373 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 915378 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915467 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 915467 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 915570 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 915571 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915571 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 915689 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915850 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 915902 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915906 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 915966 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915968 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915970 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915972 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915975 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915976 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915979 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915980 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915982 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915984 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915986 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 915992 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 916010 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 916012 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 916015 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 916042 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 916042 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 916042 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 916044 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 916048 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 916141 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916142 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 916149 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 916150 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916158 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916168 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916180 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916187 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916199 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916313 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 916318 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916353 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916356 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916358 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916365 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916394 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916398 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916404 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 916445 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 916445 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916445 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916453 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916453 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 916453 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916463 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916463 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916473 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916473 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 916473 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916518 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916542 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916542 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916565 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916565 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 916565 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 916565 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916575 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916576 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916576 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916577 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916578 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 916578 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام