جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1348032 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348036 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348049 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1348053 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1348059 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1348062 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348067 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1348107 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348114 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348115 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348116 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348139 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348148 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348215 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1348452 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348454 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348584 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348601 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348601 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348612 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1348612 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348616 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348624 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348632 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1348638 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348642 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348653 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348666 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348694 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1348767 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348769 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348775 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348775 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348775 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348775 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348775 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348776 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348776 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348776 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348776 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348776 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348782 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348785 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348785 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348787 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348790 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348799 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348802 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348802 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348803 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348803 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348803 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348803 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348804 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348805 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348806 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348806 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348808 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348810 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348816 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1348816 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348816 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1348928 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348945 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348945 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348945 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348945 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348945 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349103 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1349188 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349189 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349192 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 753403 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1347999 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348000 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348002 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1348004 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348004 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348004 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348005 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348005 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1348006 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348008 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1348009 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348010 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348010 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1348013 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1348017 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348018 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348024 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1348027 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1348042 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348120 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1348134 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348138 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348144 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348145 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348147 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348152 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348152 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348155 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348160 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348167 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348168 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1348171 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348332 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1348332 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348335 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1348336 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1348366 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348385 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348393 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348434 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348445 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348460 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348460 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348460 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348460 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348460 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348461 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348462 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348463 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348463 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348463 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348463 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348463 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348464 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348473 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1348560 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348622 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348623 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348623 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348623 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348623 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348770 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348783 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348789 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348793 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348797 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1348802 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348812 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348815 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348816 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1348940 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1348948 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1349144 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1349148 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1349151 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1347998 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1348005 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1348005 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1348007 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1348018 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348023 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348030 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348030 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348030 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348037 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348048 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348048 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348073 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348073 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348073 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348076 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348078 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348078 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348082 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348084 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348089 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348091 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348101 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348121 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348125 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348131 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348137 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348143 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348232 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1348232 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1348335 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1348335 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348336 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1348453 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348614 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348666 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348670 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348730 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348732 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348734 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348737 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348739 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348741 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348743 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348745 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348747 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348748 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348750 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348756 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348774 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348777 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348779 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348806 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1348806 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348806 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1348809 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348812 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348906 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348906 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1348913 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1348914 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348922 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348932 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348944 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348952 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1348963 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1348963 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349077 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1349083 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349117 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349120 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349122 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349130 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349158 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349162 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349168 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1349209 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1349209 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349209 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349217 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349217 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1349217 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349227 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349227 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349237 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349237 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1349237 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349283 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349307 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349307 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349329 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349329 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1349329 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1349329 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349340 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349340 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349341 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349342 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349342 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1349342 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام