جریان این مسابقه چیه؟
2353 لینک تلگرام سپهوندیان
 • 1سامان سپهوند 9861
 • 2بابک شریفی 7493
 • 3مرتضی گلستانی 6851
 • 40916****762 6303
 • 5امیر حسین موسوی 5699
 • 60901****865 5446
 • 7سیدمهدی هاشمی 5108
 • 80914****260 4920
 • 9مجتبی یارمحمدی 4848
 • 10امیرمهدی جلالی 4816
 • 11سرورالسادات میرمحمدی 4810
 • 12معین گلستانی 3630
 • 13!بروسلی 3540
 • 14محمد مسعود فريدوني 3532
 • 150916****594 3400
 • 16سينا صالحي 3377
 • 17محمدرصاشکری 3309
 • 18محمد نادب 3261
 • 19میلاد 2998
 • 20عصمت کوندری 2718
 • 21پت و مت 2571
 • 22رسول امیربیگی 2525
 • 23نصراله صهبا 2493
 • 240910****521 2202
 • 25علی زرکش 2116
 • 26رحیمی 2098
 • 270916****041 2092
 • 28هوشنگ سپهوند 2011
 • 29سهراب سپهوند 1984
 • 300938****184 1831
 • 310916****430 1605
 • 32فاطمه سپهوند 1516
 • 33الیاس بشکنی 1479
 • 340936****054 1371
 • 350938****717 1345
 • 360915****821 935
 • 37مهدی برومند 925
 • 38رحيمى 850
 • 39رحيمى 725
 • 400936****392 425
 • 41رضا ایران 244
 • 420938****399 210
 • 43رضا وفائی ‏‎ 75
 • 440936****285 1
 • 45محمدرضا رمضانی 0
 • 46پیروزی 0
 • 470937****968 0
 • 480933****790 0
 • 49محمد 0
 • 500918****151 0
 • 510938****547 0
 • 52مهرداد 0
 • 530911****681 0
 • 540936****520 0
 • 550914****678 -126
 • 1172448 دقیقه پیش 0936****054 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172452 دقیقه پیش 0938****399 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172466 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1172469 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1172475 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1172478 دقیقه پیش بابک شریفی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172483 دقیقه پیش عصمت کوندری انتظارش را صفر کرد.
 • 1172523 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172530 دقیقه پیش 0938****717 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172532 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172532 دقیقه پیش 0938****717 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172555 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172564 دقیقه پیش 0916****762 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172632 دقیقه پیش محمدرصاشکری انتظارش را صفر کرد.
 • 1172868 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172870 دقیقه پیش مرتضی گلستانی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173000 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173017 دقیقه پیش 0916****430 خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1173017 دقیقه پیش 0916****430 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173028 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173028 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173032 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173041 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173048 دقیقه پیش سينا صالحي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173054 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173059 دقیقه پیش سينا صالحي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173069 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1173082 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173111 دقیقه پیش سامان سپهوند فرمان حمله صادر کرد.
 • 1173183 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173185 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173191 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173191 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173192 دقیقه پیش 0916****041 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173198 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173202 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173202 دقیقه پیش 0916****594 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173203 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173207 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173215 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173219 دقیقه پیش فاطمه سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173220 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173221 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173222 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173222 دقیقه پیش 0914****260 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173224 دقیقه پیش سرورالسادات میرمحمدی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173226 دقیقه پیش سهراب سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173232 دقیقه پیش سامان سپهوند قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1173232 دقیقه پیش سامان سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173232 دقیقه پیش سامان سپهوند از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1173345 دقیقه پیش سیدمهدی هاشمی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173361 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173361 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173361 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173361 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173361 دقیقه پیش امیرمهدی جلالی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173519 دقیقه پیش 0914****260 انتظارش را صفر کرد.
 • 1173604 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173605 دقیقه پیش 0910****521 خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173608 دقیقه پیش هوشنگ سپهوند خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
4388 لینک تلگرام گورانیان
 • 1ريپورتيان 15671
 • 2مجید بابایی 13238
 • 3زاگرس گوران 12669
 • 4امیر طالبی 12150
 • 5سهیلا شریفی 12130
 • 6مائده قلیپور 11769
 • 7مهدی جوادنیا 11675
 • 8اس سیصد 11618
 • 9محمد 11607
 • 10زاگرس گوران 11596
 • 11????? 11590
 • 12باکونیان 11089
 • 13اسفندیار 8305
 • 140939****534 7008
 • 150914****206 5512
 • 160910****058 4113
 • 17علیرضابابائی 3562
 • 18ویلتون 3535
 • 190921****407 2998
 • 20فرید فریدی مقدم 2935
 • 21نرجس ایمانی فر 1711
 • 220936****835 1534
 • 23فرید فریدی مقدم 1234
 • 240936****115 1123
 • 25محمدعلی رمضانی 1031
 • 26فرهاد مفیدی 1011
 • 270916****827 859
 • 280939****025 789
 • 290935****096 776
 • 30بانوی بهار 600
 • 310911****140 408
 • 320930****693 301
 • 330936****322 250
 • 340937****793 250
 • 350917****247 225
 • 360915****079 200
 • 370936****312 152
 • 38سهیلا شریفی 140
 • 39رقیه شریفی 100
 • 400939****656 0
 • 41زاگرس گوراني 0
 • 42زاگرس گوران4 0
 • 430938****851 0
 • 440939****729 0
 • 450930****218 0
 • 577819 دقیقه پیش فرهاد مفیدی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172415 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172416 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1172419 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1172420 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172420 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1172420 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172421 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172421 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1172423 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1172425 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1172425 دقیقه پیش امیر طالبی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172426 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172426 دقیقه پیش زاگرس گوران انتظارش را صفر کرد.
 • 1172429 دقیقه پیش مهدی جوادنیا انتظارش را صفر کرد.
 • 1172433 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172434 دقیقه پیش اس سیصد انتظارش را صفر کرد.
 • 1172440 دقیقه پیش مائده قلیپور انتظارش را صفر کرد.
 • 1172443 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1172458 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172536 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1172550 دقیقه پیش 0910****058 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172554 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172560 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172561 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172563 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172568 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172568 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172571 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172576 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172583 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172584 دقیقه پیش باکونیان انتظارش را صفر کرد.
 • 1172587 دقیقه پیش سهیلا شریفی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172748 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1172748 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172751 دقیقه پیش ريپورتيان از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1172752 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1172782 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172801 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172809 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172850 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172861 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1172876 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172876 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172876 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172876 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172876 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172877 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172878 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172879 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172880 دقیقه پیش مائده قلیپور خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172889 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1172976 دقیقه پیش مجید بابایی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173039 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173039 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173039 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173039 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173039 دقیقه پیش مائده قلیپور خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173186 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1173199 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1173205 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1173209 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1173213 دقیقه پیش محمد انتظارش را صفر کرد.
 • 1173218 دقیقه پیش اسفندیار خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173228 دقیقه پیش مجید بابایی فرمان حمله صادر کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173231 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173232 دقیقه پیش زاگرس گوران خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173232 دقیقه پیش زاگرس گوران قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1173356 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1173364 دقیقه پیش ????? انتظارش را صفر کرد.
 • 1173560 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1173564 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
 • 1173567 دقیقه پیش 0939****534 انتظارش را صفر کرد.
154 لینک تلگرام مرادیان
 • 1امیر بحیرایی 2932
 • 2امیر بحیرایی 138
 • 3ساناز طهمورثی 135
 • 4ساناز طهمورثی 28
 • 5هدیه زینلی 8
 • 6رامتین میناوند چال 0
 • 70919****204 0
 • 8سینا قربانی 0
 • 90910****580 0
 • 10قاسم مرادی 0
 • 11علی صراف زاده ارسی 0
 • 120990****424 0
 • 13كيوان شفيعي 0
 • 14بی نام 0
 • 150933****954 0
 • 160919****117 0
 • 17گمنام 0
 • 180915****410 0
 • 190933****188 0
 • 200915****953 0
 • 210901****664 0
 • 1172414 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1172421 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1172421 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1172423 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1172434 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172439 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172446 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172446 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172446 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172453 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172464 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172464 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172489 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172489 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172489 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172492 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172494 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172494 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172498 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172500 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172505 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172508 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172517 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172537 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172541 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172547 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172553 دقیقه پیش قاسم مرادی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172559 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1172648 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1172648 دقیقه پیش بی نام انتظارش را صفر کرد.
 • 1172751 دقیقه پیش امیر بحیرایی قلمرو را تحت محافظت قرار داد.
 • 1172751 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1172752 دقیقه پیش امیر بحیرایی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1172869 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173030 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173083 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173086 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173146 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173148 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173150 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173153 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173155 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173157 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173159 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173161 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173163 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173164 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173166 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173172 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173190 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173193 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173195 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173222 دقیقه پیش هدیه زینلی جبران خسارت کرد.
 • 1173222 دقیقه پیش هدیه زینلی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173222 دقیقه پیش هدیه زینلی از بمب اتم استفاده کرد.
 • 1173225 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173228 دقیقه پیش امیر بحیرایی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173322 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173322 دقیقه پیش ساناز طهمورثی در تاریکی دست به غارت زد.
 • 1173329 دقیقه پیش ساناز طهمورثی جبران خسارت کرد.
 • 1173331 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173338 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173348 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173360 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173368 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173379 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173379 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173493 دقیقه پیش كيوان شفيعي جبران خسارت کرد.
 • 1173499 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173533 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173536 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173538 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173546 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173574 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173578 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173584 دقیقه پیش كيوان شفيعي انتظارش را صفر کرد.
 • 1173625 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1173625 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173625 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173633 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173633 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1173633 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173643 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173643 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173653 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173653 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1173653 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173699 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173723 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173723 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173745 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173745 دقیقه پیش ساناز طهمورثی انتظارش را صفر کرد.
 • 1173745 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خراج پرداخت و برای سرگروه ها آرزوی موفقیت کرد
 • 1173745 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173756 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173757 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173757 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173758 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173758 دقیقه پیش ساناز طهمورثی خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
 • 1173758 دقیقه پیش كيوان شفيعي خسارت، با زدن خمپاره ایجاد کرد.
کانال تلگرام