این دور رقابت به پایان رسید.
دور بعدی در کانال اعلام خواهد شد.